Všeobecné obchodní podmínky

1. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:

* prodávajícího

* kupujícího - jméno a příjmení, přesná adresa, telefon a e-mail kupujícího.

* specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)

* množství požadovaných kusů produktů

* vybraný způsob platby

* adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, zjistí skladové množstvi dodavatele. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou.

Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů. V tomto případě bude objednávka zrušena prodávajícím.

 

2. Platobní podmínky:

Abychom minimalizovali ztráty způsobené úmyslným vytvářením falešných objednávek, požaduje platbu předem na náš český nebo slovenský účet. Při doručení zásilky tak zákazník již nic neplatí. Jiný způsob než platba předem na účet není možný.

Zákazník obdrží po zkontrolování dostupnosti produktu (což může trvat i ňekolik) email s informacemi o platbě (číslo účtu, částka, variabilní symbol ...). Platbu očekáváme nejpozději do 3 dnů od zaslání tohoto emailu.

V případě, že se tak nestane je objednávka automaticky zrušena. V případě, že částka, kterou zákazník uhradí na náš účet bude nižší než byla uvedena v objednávce, bude zákazník vyzván aby doplatil rozdíl. Pokud tak neudělá do 3 dnů, bude mu částka, kterou nám zaslal vrácena v plné výši na jeho účet. Objednávka tak bude automaticky zrušena.

V případě, že částka, kterou zákazník uhradí na náš účet bude vyšší, než byla uvedena v objednávce, bude mu tento přeplatek vrácen na jeho účet do 7 dnů.

 

3. Dodání zboží:

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1) České a Slovenské republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:

• ověření objednávky

• dostupnost zboží u dodavatelů

Objednané zboží je expedováno ihned, jakmile je dodano zahraničním distributorem pro tento internetovy obchod.

3.1 - Pošta:

Česká republika -

Slovensko -

 

4. Záruka vrácení zboží

Kupující má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 7 dnů od převzetí zásilky. Zboží ale nesmí být poškozené a musí být vráceno v původním balení. V opačném případě zákazník ztrácí nárok na vrácení peněz za zakoupené zboží.

Částka za vrácené zboží bude zaslána na bankovní účet, ze kterého zákazník zaplatil za objednávku. Není možné vrátit peníze na jiný účet než ten, přes který zákazník za objednavku zaplatil. Částka bude zákazníkovi zaslána na bankovní účet nejpozději do 15 dnů od doručení vrácené zásilky nám. Poštovné je hrazeno kupujícím. Na zboží 2. jakosti se nevztahuje možnost vrácení do 7 dnů ani reklamace.

 

5. Zrušení objednávky:

V případě, kdy prodej zboží je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující právo zrušit objednávku a to nejpozději do 3 dnů. Pouze v případě, pokud by Eshop nepředal kupujícímu informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, platí lhůta do prvního termínu objednání u dodavatele.

Kupující však nemůže odstoupit od objednávek (smluv ) vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

• objednávky na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího

• objednávky na dodávku zboží , jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

• další smlouvy vyjmenované zákonem.

• jedná li se o zboží II. jakosti uvedene v popisu zboží

Oznámení kupujícího o zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku ) musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro stornování.

Objednávku lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

 

6. Nepřevzetí/nevyzvednutí zásilky

Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, tzn. nebylo označeno jako " Skladem", nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp. Za nepřevzetí balíku účtujeme při opakovaném zaslání vynaložené náklady.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral závazně objednané zboží.

7. Ochrana osobních údajů

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

 

8. Reklamace

Reklamaci zboží můžete uplatnit :

A) U přepravce v případě poškození zboží dopravou
B) U nás v případě vady zboží - žádat můžete výměnu zboží za nové nebo vrácení peněz.

 

9. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z 'www prohlížeče' poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.